Rekomenduojame

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Personalo Kvalifikacijos Samprata Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. Taigi, plačiau panagrinėkime, kokia yra kvalifikacijos samprata bei jos reikšmė.

Kvalifikaciją galima apibūdinti dviem aspektais. Visų pirma, kvalifikacija yra suprantama kaip mokymosi procesas, įgytų žinių pritaikymas ir rezultato gavimas. Visų antra, kvalifikacija apibūdinama kaip profesinis išsimokslinimas ir pasirengimas, darbo patirtis bei protiniai sugebėjimai.

Darbdaviai, vertindami kandidato į darbuotojus kvalifikaciją, gali susidurti su trimis atvejais. Vienu atveju darbuotojo kvalifikacija yra žemesnė negu reikalauja darbdavys. Kitu atveju darbuotojo kvalifikacija gali būti aukštesnė negu reikalauja darbdavys. Dar vienas atvejis yra tada, kai darbuotojo kvalifikacija atitinka darbdavio reikalavimus.

Atvejis kai darbuotojo kvalifikacija atitinka darbdavio reikalavimus yra vienintelis tinkamas iš visų trijų. Kai nėra atitinkamos kvalifikacijos, pačiam darbuotojui būtų sunku, o kai kuriais atvejais ir neįmanoma atlikti tam tikras pareigas. O kai darbuotojo kvalifikacija yra per aukšta, tokiu atveju jis yra demotyvuojamas bei nesiekia geresnių rezultatų.

Tinkamai darbuotojo kvalifikacijai turi įtakos jo išsimokslinimas, įgyta darbo patirtis bei jo amžius. Tinkamas išsimokslinimas sudaro sąlygas tolesniam darbuotojo tobulėjimui. Mokymas yra vienas iš kvalifikacijos kėlimo būdų. Kalbant apie darbuotojo amžių, jis yra neatsiejamas nuo jo patirties. Nors laikui bėgant dabuotojas praranda tam tikras fizines savybes, tačiau visa tai kompensuoja jo stažas, dėl kurio jis yra vertinamas.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad kiekvienas kandidatas turi atitikti jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimas yra vienas svarbiausių reikalavimų taikomų kandidatui, kadangi nuo jos priklauso, ar jis sugebės atlikti jam pavestas užduotis ir prisidėti prie organizacijos bendrų tikslų.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. Personalo parinkimo sistema yra struktūrizuotas reiškinys ir susideda iš septynių elementų.

Pirmas elementas yra darbo vietų įvertinimas ir darbų analizė, kurios metu personalo specialistai, vadovai, konsultantai arba kiti apmokyti asmenys atlieka tam tikras funkcijas. Jie apibrėžia darbo pobūdį, numato kokios kvalifikacijos turi būti darbuotojai, kokiomis savybėmis jie turi pasižymėti.

Antras elementas yra personalo poreikio planavimas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai