Rekomenduojame

Vadybos pagrindai

 

Vadybos pagrindai Vadyba. Apie ją kalbame, apie ją rašome, skaitome ir pan. Tačiau ar kiekvienas gebėtume trumpai apibūdinti, kas toji vadyba? Tai atskleidžia esminiai vadybos pagrindai.

Vadyba, kalbant moksliškai, yra mokslas apie socialinių organizacijų ir sistemų valdymą. Literatūroje pateikiamos keturios pagrindinės vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė.

Pagrindinis vadybos tikslas nusakomas dviem žodžiais: efektyvumas ir efektingumas. Efektyvumas suprantamas kaip protingas bei ekonomiškas resursų panaudojimas ir teisingas veikimas. Resursais šiuo atveju laikomi žmogiškieji ištekliai, piniginės lėšos, įrenginiai, netgi personalo žinios, gebėjimai ir kt. Efektingumas traktuojamas kaip teisingų sprendimų priėmimas bei efektyvus jų įgyvendinimas. Veikti efektingai – tai pasirinkti teisingus veiklos kelius. Vadybos teorijoje teigiama, kad net ir pats didžiausias efektyvumas nekompensuos efektingumo stokos.

Vadyboje reikšmingas vaidmuo skiriamas vadovui, kuris yra visos organizacijos valdymo esminė figūra. Vadovo pagrindinė atsakomybė – užtikrinti, kad pastangos būtų nukreipiamos pasiekti iškeltiems tikslams. Geras vadovas turi pasižymėti energija, atkaklumu, būti taktiškas, bendraudamas su savo pavaldiniai, būti sąžiningas, gebėti išklausyti bei priimti pavaldinių nuomonę, įžvelgti perspektyvas, logiškai mąstyti ir kt. Geras vadovas taip pat turi sugebėti vertinti, bendrauti ir bendradarbiauti su savo pavaldiniais. Šiandieninė vadyba teigia, kad vadovas neturi būti tik kontroliuotojas, jis turi bendradarbiauti su savo pavaldiniais ir nenuleisti sprendimų tik „iš viršaus į apačią“.

Vadyba valdymą apibrėžia kaip visų žmogiškųjų išteklių darbo planavimą, organizavimą, vadovavimą jiems bei kontrolę, efektyvų išteklių panaudojimą, siekiant organizacijos tikslų.
 
 
Susiję straipsniai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. Tokio vadovavimo tikslas yra užtikrinti vadovybės bei darbuotojų bendradarbiavimą bei sudaryti darbuotojams sąlygas tobulėti ir įgyvendinti savo tikslus.

Organizacijos veiklos efektyvumas dažnai priklauso nuo vadovų sugebėjimų vadovauti personalui. Pabrėžtina, kad vadovai turi mokytis vadovauti. Vadovui nepakanka turėti tam tikrų asmenybės bruožų, visais atvejais jis turi išmanyti vadovavimo meną. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė