Rekomenduojame

Vadybos funkcijos

 

Vadybos funkcijos Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. Vadybos funkcijos yra keturios: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė.

Planavimas, kalbant paprastai, yra procesas, kurio metu formuluojami tikslai ir nustatoma jų įgyvendinimui tinkama veiksmų eiga.

Organizavimo funkcija yra darbo, valdžios bei turimų išteklių paskirstymas tarp visų organizacijos narių, šių aspektų suderinimo procesas, leidžiantis sistemingai siekti išsikeltų organizacijos tikslų.

Vadovavimo funkcija neretai traktuojama kaip ypatinga veikla. Ši veikla neorganizuotą minią (t. y. visą personalą) paverčia našiai, tikslingai, o svarbiausia – efektyviai, dirbančia grupe.
Kontrolės funkcija reiškia užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų suplanuotą, t. y. tai, kas numatyta pagal pirmąją funkciją – planavimą.

Jei klaustume, kuri gi funkcija vis dėl to yra pati svarbiausia? Tai atsakymas būtų vienareikšmis – visos. Vadyba tuo ir ypatinga, kad visos jos funkcijos yra vienodai svarbios ir siekiant darnios, efektyvios, tikslingos ir rezultatyvios organizacijos veiklos, būtina visas keturias funkcijas įgyvendinti maksimaliai. Planavimas suteikia kryptingumo. Organizavimas, remiantis planavimu, leidžia tikslingai panaudoti turimą potencialą. Vadovavimas reikalingas tam, kad visi organizacijos nariai dirbtų vieningai, o kontrolė būtina, kad veikla nenukryptų nuo plano.

Iš esmės planavimas yra visų vadybos funkcijų pagrindas, kadangi visi tolesni procesai remiasi planais. Juose iškeliami tikslai, parenkamos priemonės jiems pasiekti, paskirstomos funkcijos žmogiškiesiems ištekliams, paskirstomi resursai ir pan. O kitos vadybos funkcijos veikia, kad tie planai būtų įgyvendinti sistemingai, tikslingai ir kad būtų pasiekti iškelti tikslai.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. Spartūs ekonominiai, socialiniai, technologiniai pokyčiai sąlygoja tai, kad organizacijos turi tirti, stebėti aplinką ir parinkti efektyviausias veiklos strategijas.

Pagrindinis įrankis konkurencinėje kovoje – žmogiškieji ištekliai. Motyvuoti žmogiškuosius išteklius yra labai svarbu, kadangi šiais laikais konkuruoti vien pasitelkiant įprastus konkuravimo šaltinius, pavyzdžiui, kapitalą, technologijas, jau nepakanka. Sparčiai kintant darbo aplinkai, taip pat ir aplinkai už organizacijos ribų, svarbu pasitelkti ir svarbesnius – žmogiškuosius išteklius. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija